Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten/producten van LUDEMCO GCV (hierna: "Ludemco", "Ons", "Zij" of "Wij").

 1. LUDEMCO is gehouden de opdracht naar best vermogen uit te voeren.
  Zij zal alle middelen inzetten om te proberen om het beoogde resultaat te bereiken, echter zij verbindt zich niet tot een resultaatsverbintenis;
 2. LUDEMCO mag beroep doen op externe partijen om de opdracht uit te voeren.
 3. Alle facturen dienen te Koksijde te worden betaald binnen de 10 kalenderdagen na de factuurdatum.
  Bij niet-betaling binnen de opgegeven periode zal vanaf de vervaldag een jaarrente verschuldigd zijn van 9% met een minimum administratieve kost van 25 euro. Bij niet betaling binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum zal van rechtswege en zonder verdere aanmaning een jaarrente verschuldigd zijn van 12% en zal een administratieve kost van 125 euro worden aangerekend.
  Alle eventuele invorderingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Partijen zien uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 1231 B.W.
 4. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt LUDEMCO zich het recht voor om andere opdrachten van de opdrachtgever niet langer uit te voeren.
  In dit geval wordt het integrale verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
 5. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten via aangetekend schrijven binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum aan LUDEMCO worden medegedeeld. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 6. LUDEMCO heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever te beperken en/of ongedaan te maken.
 7. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen een redelijke aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een terugbetaling naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honoraria.
 8. LUDEMCO is niet aansprakelijk voor:
  - bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan LUDEMCO of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever;
  - bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door LUDEMCO ingeschakelde hulppersonen;
  - bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade, of gevolgschade;
  - bij opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor opdrachtgever is verzekerd;
  LUDEMCO is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, LUDEMCO of derden.
  LUDEMCO is niet verantwoordelijk voor meerkosten die zouden voortvloeien uit onjuistheden of bijkomend werk naar aanleiding van gewijzigde wetgeving die in voege treedt na het in werking treden van de overeenkomst of wijzigingen in de jurisprudentie en/of rechtsleer na het in werking treden van de overeenkomst, noch voor meerkosten die voortspruiten uit het moeten aanvragen van ontbrekende documenten. Indien wegens het ontbreken van stukken of de onleesbaarheid ervan documenten opgevraagd moeten worden bij derden, zal de opdrachtgever gehouden zijn de hieraan verbonden kosten – met een minimum van 35,00 EUR excl. BTW – te vergoeden.
  LUDEMCO is niet verantwoordelijk voor laattijdige aflevering indien dit voortspruit uit laattijdige ontvangst van gevraagde gegevens.
 1. Opdrachtgever is, indien hij overweegt LUDEMCO aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met haar in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat. De bepalingen van punt 5, 6 en 7 zijn toepasselijk.
 2. Door betaling van deze factuur aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat hij zelf of zijn vertegenwoordiger de geleverde dienst of het product heeft gecontroleerd of heeft laten controleren op juridische correctheid en daarbij geen ernstige fouten vaststelde.
  Bij uitblijven van klachten – overgemaakt aan opdrachtnemer in de vorm en binnen de termijn zoals weergegeven onder punt 5. – bevestigt de opdrachtgever expliciet en zonder enig voorbehoud om na het verstrijken van een periode van zes maanden na de factuurdatum, het werk of de dienst van opdrachtnemer als definitief en onvoorwaardelijk opgeleverd te beschouwen en af te zien van elke (rechts)vordering gerelateerd aan de opdracht, tegen LUDEMCO.
  Opdrachtgever aanvaardt dat de maximale vergoeding en/of aansprakelijkheid van LUDEMCO voor eventuele (directe en indirecte) schade – ongeacht wanneer en op welke wijze deze zich zou realiseren – beperkt zal zijn tot het bedrag exclusief BTW dat opdrachtnemer factureerde aan opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt dat de eventuele kosten hem aangerekend door derden en gemaakt om de fouten begaan door opdrachtnemer te remediëren nooit ten laste gelegd zullen kunnen worden van opdrachtnemer.
  Alle kosten die het gevolg zijn van een inbreuk door opdrachtgever op voornoemde bepalingen, zullen door hem vergoed dienen te worden.
 1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen en discussies die zouden kunnen voortvloeien uit de samenwerking tussen partijen onderworpen aan bovenstaande factuurvoorwaarden. De rechtbanken van Veurne zijn exclusief bevoegd.
 2. In geval bovenstaande factuurvoorwaarden in concurrentie komen met de algemene (factuur)voorwaarden van de opdrachtgever of diens eigen klanten-opdrachtgevers, komen partijen overeen dat de factuurvoorwaarden van LUDEMCO gebruikt zullen worden bij het beslechten van eventuele geschillen.
 3. LUDEMCO mag haar factuurvoorwaarden wijzigen, zelfs lopende de overeenkomst/opdracht, zonder opdrachtgever daarvan expliciet te moeten verwittigen.
 4. Eventuele overgedragen rechten blijven eigendom van LUDEMCO tot op het moment van volledige betaling.
 5. Mocht een bepaling uit de hiervoor opgesomde voorwaarden ongeldig blijken, dan slaat de ongeldigheid enkel en alleen op het ongeldig verklaarde deel en niet op de volledige factuurvoorwaarden, het volledig artikel of de volledige paragraaf of zinsnede.

Laatste wijziging: 1 januari 2019